Vibay 

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Xây dựng và bảo vệ tổ quốc


Hiện nay, hội nhập quốc tế về công nghiệp quốc phòng (CNQP) là một tất yếu khách quan nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng, phát triển CNQP Việt Nam đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để CNQP Việt Nam hội nhập quốc tế có hiệu quả, đúng hướng, cần nhận thức rõ cơ hội, thách thức, kiên định mục tiêu, phương hướng đã xác định.

Nguồn: Kênh QPVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét